Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Oργάνωση κέντρου για καταγραφή και έλεγχο της μόλυνσης του περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα

Στόχοι του προγράμματος

 1. ανάπτυξη νέων περιοχών δραστηριοτήτων για το ίδρυμα BEC,
 2. εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ζωής για ένα σημαντικό τμήμα του Βουλγάρικου πληθυσμού και
 3. ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου OikoTechnics και του BEC.

Αναλυτικότερα:

1. Ανάπτυξη του ιδρύματος
Επέκταση των δραστηριοτήτων του BEC με εξειδίκευση σε νέους τομείς, με συνέπεια την αύξηση του κύρους του BEC ως ιδρύματος σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικής πολιτικής.

2. Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
Πρόκληση ενδιαφέροντος για το περιβάλλον από πλευράς του κοινού και της κυβέρνησης, μέσω της διάδοσης πληροφοριών που οδηγούν σε κυβερνητικές ενέργειες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Εισήγηση και να εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος και μεθόδων καθαρότερης και αποτελεσματικότερης χρήσης των φυσικών πόρων.

3. Διεθνής συνεργασία
Εγκαθίδρυση μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου OikoTechnics και του BEC, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνολογικής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό υποβοηθείται η σύγκληση των προτύπων ποιότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος

1. Αναπτυξιακά

 • Βελτίωση της οργάνωσης του BEC
 • Εξειδίκευση και εκπαίδευση διευθυντικού και τεχνικού προσωπικού
 • Υλικοτεχνική και λειτουργική βελτίωση των εργαστηρίων

2. Περιβαλλοντικά

 • Μελέτη του μεγέθους και της διασποράς της μόλυνσης από βαρέα μέταλλα, τόσο του πληθυσμού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
 • Αναγνώριση των σημείων εισόδου και της πορείας επιλεγμένων μετάλλων στο περιβάλλον. Κατασκευή του ισοζυγίου μαζών των μετάλλων αυτών, περιλαμβανομένων των πηγών παραγωγής, των σημείων εξόδου και των σημείων συσσώρευσης.
 • Ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας
 • Ανάδειξη του BEC σε εθνικό συμβουλευτικό φορέα σε θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και αυξημένη παρουσία και δημοσιότητα του BEC στη διεθνή επιστημονική σκηνή.
 • Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου OikoTechnics και του BEC για συνέχιση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και κοινή δράση για επέκταση των δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες του Phare.


Πρόγραμμα ΕΕ: PHARE
Συντονιστής: Ρήγας Σαντάς
Αρ. Συμβολαίου: 95-1274.00, DG-Ia
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1995
Διάρκεια: 18 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: C. Elisée, Bonifica
Ερευνητικοί εταίροι: Balkan Ecological Centre (BEC) Ekaterina Pavlova Sofia 1756
Higher Forestry Institute 10 Kl. Ochridski st, Βουλγαρία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics:

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50 Kefallenias, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ.. 210-899-5623
Fax. 210-899-6094